Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden S Entertainment

Art. 1.0       Contractant 2 verzorgt het omschreven optreden overeenkomstig de vermelde specificaties.

Art. 2.0      Tenzij anders overeengekomen verplicht contractant 1 zich tot vooruitbetaling per bank, uiterlijk 14 dagen voor het optreden, middels factuur.

Art. 3.0      Contractant 1 ontvangt een B.T.W.-factuur van contractant 2, waarbij contractant 2 contractant 1 vrijwaart van de aansprakelijkheid met betrekking tot de afdrachten van loonheffing aan de belastingdienst en premies aan de bedrijfsvereniging.

Art. 4.0      In het geval van een buitenoptreden kunnen de weersomstandigheden, zoals regen, wind en natte onder- of speelgrond, naar het oordeel van betrokken artiest of contractant 2 een voorstelling of een gedeelte daarvan verhinderen.
Voornoemde omstandigheden zijn voor risico van contractant 1 en ontslaat hem niet van genoemde betalingsverplichting.

Art. 5.0     Contractant 2 behoudt zich het recht voor in geval van boekingen ten behoeve van Tv-opnamen en tournee- boekingen in zowel binnen- als buitenland het betreffende optreden te annuleren. Contractant 2 tracht een passende alternatieve voorstelling
aan te bieden voor de oorspronkelijke datum.

Art. 6.0      In geval van overmacht van de betrokken artiest(en) verplicht contractant 2 zich per direct contractant 1 hiervan telefonisch in kennis te stellen. Bij onbereikbaarheid van contractant 1 geschiedt het zo spoedig mogelijk.

Art. 7.0      In geval van ziekte of ongeval van betrokken artiest(en) heeft contractant 1 het recht om op zijn kosten een onderzoek te laten instellen door een controlerend geneesheer.

Art. 8.0     Behoudens de artikelnummers 4.0 t/m 7.0 zal bij het niet nakomen van de contractverplichtingen door de contractant welke in gebreke is gebleven een schadevergoeding worden betaald ter grootte van de overeengekomen som.
Deze vergoeding kan terstond worden gevorderd door de benadeelde partij. Al in deze te maken kosten komen voor rekening van de in gebreke gebleven contractant.

Art. 9.0     Contractant 1 draagt zorg voor de veiligheid van de artiest(en) en de materialen. Voor schade, vermissing of diefstal is contractant 1 verantwoordelijk, met inbegrip van zulks veroorzaakt door publiek of anderen. In voorkomend geval vergoedt
contractant 1 volledig de schade/reparatie/vervanging overeenkomstig de taxatiewaarde binnen een maand na het voorval aan contractant 2.

Art. 10.0   Contractant 1 draagt zorg voor de eventuele afdrachten van BUMA-rechten van deze voorstelling. Bovendien verklaart contractant 1 bekend te zijn met de prestaties van contractant 2/artiest(en).